Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy

Sekcja Higieny Pracy rozpoznaje, ocenia i kontroluje zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy. Kontroluje przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.

Czynności kontrolne mają za zadanie porównać stan faktyczny, występujący u danego pracodawcy, ze stanem prawnym. W myśl art. 27 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w razie stwierdzenia naruszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji, usuniecie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Jeżeli naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia) z terminem natychmiastowym.