Prawa Pacjenta

O prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
O prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego O prawie pacjenta do dokumentacji medycznej